ලියන්න දිනන්න – පාසල් රචනා තරඟය 2020

  2020 පාසල් රචනා ලිවීමේ තරගය …   හැමෝටම ආයුබෝවන්, ජයග්‍රාහකයින් විජය පුවත්පත්වල හෙට, 15 වන සඳුදා සිට සති හතරක් හෝ පහක් පමණ අඛණ්ඩව ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. අපට ජයග්‍රාහකයින් 2000 ක් පමණ සිටින බැවින්, පුවත්පත සෑම සතියකම ජයග්‍රාහකයින් 400 ක් පමණ ශිෂ්‍යයාගේ නම සහ පාසල ඇතුළුව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇත. සෑම සිසුවෙකුටම අතින් අත්සන් කරන…