සම්බුදු සසුනට පැමිණෙන උවදුරු දුරුවී රටත්, සම්බුද්ධ ශාසනයත් සුරක්ෂිත වේවා

“සම්බුදු සසුනට පැමිණෙන උවදුරු දුරුවී රටත්, සම්බුද්ධ ශාසනයත් සුරක්ෂිත වේවා” යන අධිෂ්ඨානය ඇතිව සෑම වසරකම දුෂ්කර විහාරස්ථාන සියයකට වැඩි ප්‍රමාණයක අත්‍යාවශ්‍ය සංවර්ධන කටයුතු සිදු කර, එකම දිනක එකම මොහොතක සිදු කරන ශතාධික කඨින පිංකම් මාලාව හත් වැනි වරටත් 2020.11.01 දින සිදු කිරීමට සත්ජන සංවිධානය කටයුතු යොදා ඇත.එම විහාරස්ථාන සඳහා වැඩම කිරීමට නියමිත කඨින චීවර 110…

Details

Karuna Together Foundation has partnered with Sri Lanka Children to supply 25,000 face masks to underprivileged school children.

I am thrilled to announce that the Karuna Together Foundation has partnered with Srilanka Children to supply 25,000 face masks to underprivileged school children. I have committed to fund this project initially for 25,000 masks as per the requests by many school principals. We currently have over 15 schools requesting over 18,000 masks from many areas and…

Details

Good News…

I had a meeting this afternoon with Mr. Rajiv Gunasena, Managing Director of M. D. Gunasena & Company and also with his team. There is a request from our media sponsor, Vijaya Newspapers asking to extend the Essay Competition by another month to July 31. I already have planned travel, but agreed to extend it…

Details

New Danasalawa and Library for Chithavivekasharamaya, Wickramasinghepura Battaramulla.

I am happy to announce the construction of New Danasalawa and Library for Chithavivekasharamaya, Wickramasinghepura Battaramulla. Offering financial support and resources towards the construction of this new 30′ x 60 ‘ multi-purpose building. The second story will house a library for the benefit of the community. It will be built on an existing foundation in…

Details